Regulamin InternetowyDzienInwestowania.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem InternetowyDzienInwestowania.pl (zwany dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności:
  rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym usługodawcy, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a ci przed rozpoczęciem korzystania z odpłatnych usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z treścią regulaminu serwisu internetowego Internetowy Dzień Inwestowania. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i zaakceptowania postanowień Regulaminu.
 4. Właścicielem i administratorem Serwisu jest JPP Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 03-450, ul. Ratuszowa 11, kapitał zakładowy: 20.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000393388, REGON: 144078281, NIP: 113-284-44-22 (zwana dalej Administratorem).
 5. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 10.0, Google Chrome 1.0 (lub ich nowsze wersje).
 6. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików 'cookies' - w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies'. Technologia plików 'cookies' polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych plików znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.

§ 2

Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym: InternetowyDzienInwestowania.pl.
 2. Użytkownik/Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w serwisie InternetowyDzienInwestowania.pl.
 3. Administrator/Usługodawca - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest JPP Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 03-450, ul. Ratuszowa 11, kapitał zakładowy: 20.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000393388, REGON: 144078281, NIP: 113-284-44-22.
 4. Login - adres e-mail Użytkownika jaki został przez niego podany podczas rejestracji konta w Serwisie.
 5. Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie.
 6. Polityka prywatności – zbiór zasad, który określa ochronę danych osobowych w Serwisie.
 7. Cennik - informacja o aktualnie obowiązujących cenach Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu.
 8. Umowa - oznacza umowę pomiędzy JPP Group Sp. z o.o. a Użytkownikiem Serwisu InternetowyDzienInwestowania.pl, składającą się z Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Cennika.
 9. Produkt – Serwis oferuje dwa rodzaje produktów:
  1. Konferencje prowadzone on-line za pośrednictwem Serwisu o tematyce inwestowania na giełdzie..
  2. Udostępnienie nagrań wykładów z konferencji o tematyce inwestowania na giełdzie za pośrednictwem Serwisu.

§ 3

Rodzaj i zakres usług

 1. Rejestracja w Serwisie jest całkowicie darmowa i dobrowolna.
 2. Skorzystanie z usług odpłatnych będzie możliwe po dokonaniu rejestracji w serwisie i opłaceniu dostępu, w ramach którego zostanie zawarta umowa o świadczenie usług. Wówczas powstanie możliwość uczestnictwa w konferencjach i dostęp do nagrań z konferencji organizowanych przez firmę JPP Group Sp. z o.o. sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu, dostępnych w wersji on-line.

§ 4

Ograniczenia w dostarczaniu Produktów

 1. Produkty oferowane przez firmę JPP Group Sp. z o.o. są dostarczane przez sieć Internet bez ograniczeń lokalizacyjnych.
 2. Dostęp do wykupionych Produktów jest możliwy za pośrednictwem Serwisu po zaksięgowaniu wpłaty i zalogowaniu do Serwisu.

§ 5

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Przystąpienie do korzystania z Serwisu i rejestracja są równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:
  1. Adres e-mail będący jednocześnie Loginem.
  2. Hasło do Konta Użytkownika.
  3. Imię i nazwisko.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności InternetowyDzienInwestowania.pl.
  2. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
  3. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem.
  5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych.
  6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie.
  7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych Serwisu i jego kontrahentów.
 5. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy nastąpi ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym Serwis został powiadomiony przez Użytkownika o wypowiedzeniu umowy. Rezygnacja z korzystania z odpłatnych usług serwisu nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z bezpłatnych usług świadczonych przez serwis.
 6. Zwrot zakupionego Produktu w wydłużonym terminie do 30 dni od daty zakupu Produktu przez Użytkownika jest równoznaczny z wypowiedzeniem umowy.
 7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik dopuścił się publikowania lub rozsyłania za pośrednictwem Serwisu niezamówionej informacji handlowej, a w szczególności informacji promujących serwisy internetowe, produkty lub usługi związane z inwestowaniem na giełdzie, a także informacji promujących zakup wybranej spółki giełdowej lub innego rodzaju instrumentu finansowego.
 8. Wypowiedzenie przez którąkolwiek umowy ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub jednostronnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sytuacji gdy:
  1. Użytkownik podaje nieprawdziwe dane.
  2. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Polityki Prywatności.
  3. Użytkownik udostępni Konto osobom trzecim.
 10. W przypadkach mniejszej wagi Administrator może ograniczyć się do zawieszenia Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia kwestii będących przyczyną zawieszenia lub doprowadzenia do stanu zgodnego z postanowieniami Regulaminu. Zawieszenie Konta Użytkownika może skutkować także wstrzymaniem wykonywania obowiązków Usługodawcy wynikających z umowy sprzedaży.

§ 6

Konto Użytkownika

 1. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z Serwisu. Niedozwolone jest udostępnianie konta osobom trzecim. Udostępnianie hasła i loginu przez Użytkownika osobie nieuprawnionej uważane będzie za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu skutkujące możliwością wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę, a publiczne rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w Serwisie stanowi czyn zabroniony i podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 2. Dla prawidłowego zalogowania się w Serwisie niezbędny jest login oraz hasło dostępowe, podane w trakcie procesu rejestracji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie dołożenie przez Użytkownika należytej staranności w jego ochronie przed dostępem osób trzecich i wynikłe z tego tytułu szkody.
 3. Konto nie użytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania może zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wystarczy wysłać wiadomość drogą elektroniczną na adres: admin@InternetowyDzienInwestowania.pl podając swój login, oraz powody usunięcia Konta.

§ 7

Płatności

 1. Wysokość opłat za uczestnictwo w konferencjach on-line sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu reguluje Cennik znajdujący sie na stronie głównej Serwisu.
 2. W celu uczestnictwa w konferencjach on-line sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu, użytkownik musi wnieść opłatę zgodną z Cennikiem.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 4. Uregulowanie przez Użytkownika płatności za Usługi nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, do artykułów i wszelkich innych publikacji i treści zamieszczonych w serwisie.
 5. Użytkownik może skorzystać z kuponu rabatowego, dostarczonego przez Usługodawcę lub inny podmiot. Kupon rabatowy uprawnia do niższej ceny uczestnictwa w konferencji on-line. Jeden użytkownik może wykorzystać jeden kupon rabatowy. Rabaty nie sumują się.

§ 8

Reklamacje i zwroty

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu i dostarczaniu Produktów mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi na adres admin@InternetowyDzienInwestowania.pl.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
 3. Użytkownik ma prawo do zwrotu zakupionego Produktu w wydłużonym terminie do 30 dni od daty zakupu. Informację o chęci rezygnacji z umowy zawartej na odległość należy przesłać na adres admin@InternetowyDzienInwestowania.pl.

§ 9

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wszystkie treści zawarte w Serwisie oraz omawiane na konferencjach organizowanych przez Serwis mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.
 2. Zawarte w Serwisie dane oraz omawiane na konferencjach organizowanych przez Serwis, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m.in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w Serwisie albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.
 3. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Użytkownika. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach Serwisu transakcji, każdy Użytkownik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach Serwisu, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.
 4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Użytkownik w wyniku zawarcia którejkolwiek z opisywanych transakcji.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie poprzez opublikowane jego nowej treści na stronie internetowej www.InternetowyDzienInwestowania.pl. Jednocześnie na stronie internetowej www.InternetowyDzienInwestowania.pl zostanie zamieszczona informacja o wprowadzonych zmianach do Regulaminu.
 2. O treści zmian Użytkownik korzystający z usług serwisu zostanie powiadomiony przez Administratora na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie zakreślonym w powiadomieniu, Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że wprowadzone zmiany zostały przez Użytkownika zaakceptowane.
 3. Jednocześnie użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z regulaminem serwisu internetowego Serwisu, a rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z akceptacją warunków tegoż Regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin oraz korzystanie z usług serwisu podlega prawu polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, których przepisy stosuje się w kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem.